felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com نشانه صلیب در گنج یابی felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com

felezyabkhazar.com


نشانه صلیب در گنج یابی صلیب به علامتى مانند + گفته میشود که انواع مختلفى دارد به صلیبها چلیپا هم گفته میشود ،صلیبا معرب چلیپا است. صلیب ها علاعم هایى مربوط به تقریبا ۲۰۰۰ سال پیش هستند . صلیب ها در اندازه و شکلهاى مختلفى وجود دارند . اولین کار در تفسیر صلیب ها این است باید جست و جو را از ساق متفاوت صلیب شروع کنىم که معمولا نماد قبر هستند و مارا به قبر میرساند. خب حالا بریم سر اصل موضوع ،براى رسیدن به هدف باىد آموزش برتر دید نشانه صلیب در گنج یابی صلیب و