felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com انواع تفکیک در دستگاه های گنج یاب و فلزیاب felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com

felezyabkhazar.com


انواع تفکیک در دستگاه های گنج یاب و فلزیاب تفکیک آهن و غیر آهن : این نوع تفکیک بیش از 30 سال است که در دستگاه های پالسی و VLF وجود دارد و اولین بار توسط شرکت فیشر امریکا ابداع شده است در این نوع تفکیک دستگاه قادر است آهن را از بقیه فلزات جدا کند و قادر نیست که فلزاتی غیر مغناطیسی را از هم جدا کند و همانطور که از اسم این تفکیک پیداست فلزات غیر آهنی شامل تمامی فلزات به غیر آهن می شود . انواع تفکیک در دستگاه های گنج یاب و فلزیاب: تفکیک با ارزش و بی ارزش : در