felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com فلزیاب چند کاره و آنچه در موردش باید بدانیم؟ felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com

felezyabkhazar.com


فلزیاب چند کاره و آنچه در موردش باید بدانیم؟ فلزیاب چندکاره و آنچه در موردش باید بدانیم : برای کاوش کردن در مناطق بزرگ و بسیار وسیع که نشانه های مشخصی نداریم و یا نتوانسته ایم نشانه های تکمیلی را پیدا کنیم . جستجو و کاوش بسیار سخت است. چون که در مرحله اول جای فلز مشخص نیست . دوم اینکه حتی اگر فلز وجود داشته باشد نمی توانیم تشخیص بدهیم نوع فلز چیست . در مرحله سوم جنس فلز را نمی توانیم تشخیص بدهیم و از با ارزش بودن آن خبر نداریم .