felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com فلزیاب سوپر اسکنر سه بعدی ZW200 felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com felezyabkhazar.com

felezyabkhazar.com


فلزیاب سوپر اسکنر سه بعدی ZW200 سوپر اسکنر سه بعدی ZW200 ویژگی های برتر اسکنر دارای عمق کاوش بین 6 تا 8 متر درزمین های کوهســـتانی، جنـــگلی و مرطوب کشـــاورزی با قابلیت گرادیومتری به آشکار سازی فلزات از غیر فلزات میپردازد که به درک بهتر از اسکن ها می انجامد همچنین تا بی نهایت انهاغ را ذخیره سازی میکند سوپر اسکنر سه بعدی ZW200 شبیه ســـازی داده ها در عین حرکت در مسیر جستجو اسکن لایو نامیده میشود اسکن تصاویر با پردازش 3بعدی و کیفـــــیت وضــــوح بــــالا